REGULAMIN KONKURSU „#wodanawiosne”


REGULAMIN KONKURSU
„#wodanawiosne”
(dalej „Regulamin”)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „#wodanawiosne” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany przez SOCIALTIME Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87 – 800), ul. Długa 61, NIP: 8883140895, REGON: 383358390 (dalej odpowiednio „Organizator”), e-mail: kontakt@social-time.pl.
 3. Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. w Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Nr KRS 0000056964, NIP 7340010604, REGON 491900275 (dalej: „Właściciel”), e-mail: sekretariat@kryniczanka.pl.
 4. Konkurs prowadzony jest na Fanpage woda.kryniczanka (dalej także jako „Kryniczanka”) na portalu Instagram (dalej „Fanpage”).
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Meta Platforms, Inc. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc., Meta Platforms, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu Instagram, jest fanem Fanpage i spełni warunki opisane niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 7. Z Konkursu wyłączone są osoby współpracujące z Właścicielem oraz Organizatorem (podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Właściciela i Organizatora przy organizowaniu Konkursu), pracownicy Właściciela i Organizatora oraz ich zstępni, wstępni, powinowaci, osoby przysposobione, członkowie ich rodzin i krewni (rodzeństwo, współmałżonkowie, rodzice współmałżonków).
 8. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 22.03.2023r. od godz. 18:00 do dnia 16.04.2023r. do godz. 23:59:59.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, to jest:
  a) posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu oraz konto na Portalu Instagram,
  b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie udostępnionymi na Fanpage,
  c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu,zaś w przypadku wygranej w Konkursie, zawrzeć umowę o przeniesieniu całości praw majątkowych do Zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami.
 4. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować tylko jedno Zgłoszenie. W przypadku, gdy Uczestnik opublikuje więcej Zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze opublikowane przez Uczestnika Zgłoszenie. Uczestnik nie może modyfikować swojego Zgłoszenia po jego opublikowaniu na Fanpage ani dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki::
  a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator lub Właściciel podmiotów,
  c) nie może naruszać jakichkolwiek praw Organizatora, Właściciela ani osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku,
  d) Uczestnik powinien dysponować pełnią praw autorskich majątkowych i osobistych do Zgłoszenia,
  e) Zgłoszenie nie może zawierać wizerunku osób innych niż Uczestnik.
 5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie do czasu wyłonienia zwycięzców. Jeżeli chce to uczynić, powinien poinformować o tym Organizatora.

 

NAGRODY

 1. Fundatorem Nagród jest Właściciel.
 2. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie „Nagroda”) są:
  a) nagroda pierwsza: koszulka PGNiG Superliga + piłka PGNiG Superliga
  b) nagroda druga: koszulka PGNiG Superliga + piłka PGNiG Superliga
  c) nagroda trzecia: koszulka PGNiG Superliga + piłka PGNiG Superliga
 3. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 4. Właściciel jest zobowiązany wydać zwycięzcom Nagrody wolne od wad.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z przyczyn dotyczących Uczestnika a polegających na niespełnieniu warunków Regulaminu, w szczególności niepodania przez Uczestnika poprawnych danych wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu Nagrody.

 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”). Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej „Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń pod kątem ich czytelności, atrakcyjności, oryginalności i kreatywności. Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać Uczestnikowi Konkursu od 0 do 10 punktów, co oznacza, że z oceny Komisji każde Zgłoszenie może maksymalnie otrzymać 30 punktów. W ten sposób Komisja wyłoni trzech Zwycięzców, których Zgłoszenia w ocenie Komisji będą najlepsze i najciekawsze. O kolejności miejsc Zwycięzców zadecyduje punktacja łączna. W przypadku remisu punktowego o ostatecznej kolejności zadecyduje Komisja.
 3. W przypadku jednakowych Zgłoszeń przez dwóch lub więcej różnych Uczestników Konkursu, Komisja bierze pod uwagę Zgłoszenie, które zostało wyłonione jako pierwsze.
 4. Zgłoszenie może być wykorzystywane do identyfikacji i promocji Właściciela, w szczególności w portalach społecznościowych jak i we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, plakatach, ulotkach reklamowych oraz na innych drukach, nośnikach elektronicznych i w Internecie.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 18.04.2023 r.
 6. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną Nagrody – w kolejności według największej liczby zdobytych punktów w ramach punktacji łącznej:
  a) Zwycięzca, który otrzymał największą liczbę punktów otrzyma Nagrodę I – a) nagroda pierwsza: koszulka PGNiG Superliga + piłka PGNiG Superliga,
  b) Zwycięzca, który otrzymał drugą w kolejności największą liczbę punktów otrzyma Nagrodę II – nagroda druga: koszulka PGNiG Superliga + piłka PGNiG Superliga,
  c) Zwycięzca, który otrzymał trzecią w kolejności największą liczbę punktów otrzyma Nagrodę III – koszulka PGNiG Superliga + piłka PGNiG Superliga

Do wartości każdej Nagrody [Nagroda I, Nagroda II i Nagroda III – 6 lit. a), b) i c)] zostanie dodana dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości przyznanej nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej Nagrody Pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

Właściciel, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Właścicielowi akcji konkursowej wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Organizator do dnia 18.04.2023 r. do godz. 23:59:59 opublikuje na Fanpage listę Zwycięzców, podając imię i nazwisko lub nick, którymi Zwycięzcy posługują się na Fanpage. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej celem ustalenia sposobu przekazania Nagrody. Zwycięzcy są proszeni o skontaktowanie się w ten sposób z Organizatorem w terminie do dnia 25.04.2023 r. do godz. 23:59:59.
 2. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem kuriera do miesiąca po opublikowaniu wyników konkursu.
 3. Warunkiem wydania Nagrody jest zawarcie przez Uczestnika umowy o przeniesienie całości praw majątkowych do Zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami.
 4. Niepodpisanie przez Zwycięzcę umowy opisanej w pkt. 3 powyżej – niezależnie od przyczyny, jak również podpisanie umowy i niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w terminie oznaczonym w pkt. 2 powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Właściciela.
 5. Uczestnik jest zobowiązany podpisać ponadto protokół odbioru Nagrody.
 6. Pod warunkiem podpisania umowy opisanej w pkt. 3 powyżej Nagroda może zostać wysłana na koszt Organizatora w formie przesyłki poleconej lub przesyłką kurierską na podany przez Zwycięzcę adres zamieszkania, w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody zgodnie z pkt. 1 niniejszego działu Regulaminu.
 7. Niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w terminie awizacji dokonanym przez Pocztę Polską lub kuriera 14 dni od dnia pierwszej próby doręczenia – powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Właściciela.
 8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Nagroda w chwili jej odbioru przez Zwycięzcę staje się jego własnością.
 9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 10. Zakazana jest odsprzedaż Nagrody na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Nagrody, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane Organizatorowi.
 2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik powinien składać:
  a) korespondencyjnie na adres: Socialtime Olaf Szymański Długiej 61, 87-800 Włocławek,
  b) za pośrednictwem Fanpage Organizatora: https://www.facebook.com/socialtimepl z dopiskiem „Reklamacja Konkursu #wodanawiosne”. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) oznaczenie Konkursu, którego dotyczy,
  b) wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu;
  c) wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.
 6. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.
 7. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
  –     prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów, zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego reklamację;
  –     prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu składający reklamację powinien złożyć wniosek do właściwego dla Organizatora lub Właściciela podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php); Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r., poz. 880, j.t., ze zm.) – dalej: Utwór.
 2. Z chwilą zamieszczenia Zgłoszenia w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik powinien posiadać do tego Zgłoszenia wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz swoim działaniem nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie utwór powinien być wolny od praw i roszczeń osób trzecich.
 3. Z chwilą poinformowania Zwycięzcy o tym, iż jego Zgłoszenie zostało wybrane przez Komisję, Zwycięzca przenosi na Organizatora bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, autorskie prawa majątkowe do jego Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
  –     utrwalania i zapisywania całości lub części Utworu dowolną techniką pisarską, drukarską, w formie zapisu elektronicznego, jaki będzie potrzebny lub dostępny dla celów publikacji lub rozpowszechniania Utworu,
  –     zwielokrotniania Utworu, w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym do celów publikacji, jakąkolwiek techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
  –     rozpowszechnienia Utworu w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w każdej formie, w tym poprzez sprzedaż, czasowe udostępnienie w formie subskrypcji, najmem, leasing, użyczenie, odpłatnie jak też nieodpłatnie na dowolnym nośniku, w tym formie wydruku,
  –     rozpowszechnienia Utworu poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, na stronach internetowych Właściciela, korespondencji i materiałach przesyłanych drogą elektroniczną, lokalnych sieciach informatycznych, sieciach telefonicznych, za pomocą urządzeń stacjonarnych, telefonii mobilnej i innych środków komunikowania się na odległość, zamieszczenie w chmurze, na portalach społecznościowych, w mediach, w tym, w telewizji, radio, prasie, czasopismach, kinach, – wprowadzania Utworu, w całości lub w części, do pamięci komputerów, serwerów, sieci komputerowych, Internetu, wszelkich urządzeń mobilnych lub elektronicznych, w chmurze, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),
  –     utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu Utworu, w postaci części utworu zbiorowego, książkowej, periodycznej, klubowej – łącznie z formą książki / broszury elektronicznej (tzw. e-book), multibooku, audiobooku, epub, mobi, mp3, w dowolnej części lub w całości, w konfiguracji z wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami, obrazami, znakami graficznymi lub słowno- graficznymi;
  –     wykorzystywania Utworu, w całości lub części, przy promocji lub reklamie, w szczególności w ulotkach, plakatach, banerach, tablicach reklamowych, reklamie telewizyjnej, reklamach świetlnych, na ofertach cenowych, w katalogach, materiałach audiowizualnych, na drukach i innych nośnikach informacji lub reklamy, w formie billboardów, elementu strony internetowej, jako część produktu, oznaczenia produktu, na portalach społecznościowych (w tym posty sponsorowane), w materiałach BTL, reklamie LCD; reklamie outdoor, mailingu.
 1. Z chwilą poinformowania Zwycięzcy o tym, iż jego Zgłoszenie zostało wybrane przez Komisję, Zwycięzca zezwala na rozporządzanie i korzystanie przez Właściciela z utworów zależnych stanowiących opracowania Zgłoszenia i przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do jego Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w 3. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez Właściciela jego Zgłoszeniem oraz jego opracowaniami w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.
 2. Przeniesienie praw autorskich do Utworu w zakresie określonym w pkt. 3 i 4 powyżej następuje w zamian za Nagrodę, co stanowi całkowite wynagrodzenie za przeniesienie tych praw na Właściciela.
 3. Właściciel może przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu na inne osoby, w tym udzielać licencji do korzystania z praw do Utworu.
 4. W przypadku, gdy powstaną nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia umowy, jak też w sytuacji, gdy Właściciel będzie zamierzał wykorzystywać Utwór na nie wymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji, Uczestnik przeniesie na niego majątkowe prawa autorskie do korzystania z Utworu na tych polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
 5. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione od jakichkolwiek dodatkowych warunków. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich Zgłoszeń, Zwycięzcom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania Nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Właściciela lub Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 6. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Właściciela przysługujących mu autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), do jego Zgłoszenia i jego opracowań i zezwala Właścicielowi na ich wykonywanie w jego imieniu, w szczególności prawa do:
  a) autorstwa Zgłoszenia;
  b) oznaczenia Zgłoszenia swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
  c) nienaruszalności treści i formy Zgłoszenia oraz jego rzetelnego wykorzystania;
  d) decydowania o pierwszym udostępnieniu Zgłoszenia publiczności;
  e) nadzoru nad sposobem korzystania z Zgłoszenia.
 7. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Właściciela lub Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do Zgłoszenia zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Właścicielowi lub Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Właściciela lub Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Właściciela lub Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Właściciel, tj. Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. w Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Nr KRS 0000056964, NIP 7340010604, REGON 491900275.
 2. Przetwarzanie danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach przewidzianych  w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016    w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w Konkursie, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia oraz wyłonienia zwycięzców i opublikowania informacji o wynikach Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w którym zamieszczono Zadanie Konkursowe. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Właściciela usługi organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, w szczególności Organizator, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dobrowolnie dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Uczestnikom konkursu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Udział w konkursie jest równoczesną zgoda Uczestnika konkursu na wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska  w  celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza,  iż  dane  uczestników  konkursu  nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników  konkursu  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym jak:  Meta Platforms, Inc. SOCIALTIME Sp. z o.o. oraz innych podmiotom wyłącznie na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów .

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest do publicznej wiadomości na Fanpage oraz na stronie internetowej: kryniczanka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 5. Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Właściciela lub Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Zobacz również